Årsmöte Endometriosföreningen Sverige samt Stockholm


Evenemangsdetaljer

 • Datum:
 • Kategorier:

Onsdag 24 april kl 18.00 har vi årsmöte i Funktionskraft Stockholms lokaler på St Göransgatan 82 nära T-Bana Fridhemsplan.  För att komma in ringer du på klockan vid porten

Vi går igenom verksamheten 2018 och svarar på ev frågor. Och ännu viktigare är att diskutera vad föreningen ska arbeta med under 2019-2020.

Har du några frågor, k motion till styrelsen,  som du vill ha behandlad på årsmötet måste den vara hos föreningen senast 3 april. Andra frågor är också välkomna.

Vi hoppas på stort deltagande!

Mötet börjar 18.00, vi är i lokalen från 17.00 och bjuder på lättare förtäring. Vill du ha förtäring måste du anmäla dig till info@endometriosforeningen.com

Det finns också möjlighet att delta via telefon, du får uppgifter om telefonnummer, kod mm vid anmälan

Välkomna

Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige

Dagordning

Årsmöte Endometriosföreningen, Sverige samt Stockholm

 

Tid:   Onsdag 24 april 2019 kl 18.00

Lokal:         Funktionsrätt Stockholms lokaler, St Göransgatan 82

”ÅttiotvåAn”, Stockholm  (Nära T-bana Fridhemsplan)

 • 1 Mötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd
 • 2 Frågan om mötets behöriga utlysande
 • 3      Val av ordförande och sekreterare för mötet.    
 • 4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, justerarna är även    rösträknare vid ev val
 • 5 Fastställande av dagordning           
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning för 2018   
 • 7     Revisorns rapport
 • 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 9 Beslut om ersättning till ordförande, ledamöter och revisorer
 • 10 Styrelsens verksamhetsplan för 2019-20, anmälan
 • 11 Beslut om medlemsavgift för 2019             
 • 12 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter
 • 13 Val av ordförande
 • 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15 Val av antal ledamöter till Valberedningen            
 • 16 Val av ledamöter till Valberedningen             
 • 17 Val av antal revisorer            
 • 18Val av revisor och revisorssuppleant            
 • 19 Behandling av styrelseförslag och motioner                       
 • 20 Övriga frågor
 • 21 Mötet avslutas