Har du sökt vård för endometrios med en egenremiss/egen vårdbegäran?

Jag heter Ida Melander och är doktorand i svenska språket vid Örebro universitet. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur språk fungerar vid en sjukdomssituation, i detta fall vid endometrios. Mer specifikt syftar projektet till att synliggöra beskrivningar av och diskussioner om sjukdom, hälsa, normalitet och den kvinnliga kroppen i samtal och text.

I en av projektets delstudier undersöks egenremisser eller egen vårdbegäran, som är ett relativt nytt sätt att söka vård. Svårigheterna att få vård och okunskapen som finns kring endometrios gör att det är tänkbart att egenremisser får en viktig roll när man som drabbad söker vård. Många kvinnor beskriver ju t.ex. hur deras problem och smärta har bortförklarats och normaliserats, eller felaktigt diagnosticerats som något annat.

Vill du som sökt vård för endometrios dela med dig av din egenremiss och på så sätt bidra till forskningsprojektet? I så fall hittar du mer information nedan.

Att delta i projektet innebär att du delar med dig av din egenremiss som du har använt för att söka vård för endometrios i Sverige. De beskrivningar och information som ingår i de insamlade egenremisserna kommer aldrig att kopplas ihop med personuppgifter och härledas till de personer som har skrivit remisserna. I stället undersöks egenremisserna som språkligt som texter, för att se hur t.ex. symptom och smärta beskrivs. Alla insamlade egenremisser kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Deltagande är helt anonymt och går när som helst att avbryta.

Projektet är godkänt av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 2018/085).

För att delta eller för att få mer information om projektet får du gärna kontakta mig via mejl eller telefon: ida.melander@oru.se, 019-30 30 94, eller min handledare, professor Anders Björkvall: anders.bjorkvall@oru.se, 019-30 39 24. Bestämmer du dig för att delta skickar jag ett förfrankerat kuvert hem till dig, alternativt en annan lösning som passar dig bäst.

Vänliga hälsningar
Ida Melander