Kallelse Extra Årsmöte Endometriosföreningen, Sverige

Tisdag 22 juni klockan 19.00 via Teams.

Länk skickas till alla anmälda dagen före mötet.

Agenda

  • 1 Mötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd
  • §2 Frågan om mötets behöriga utlysande
  • §3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • §4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, justerarna    är även rösträknare vid ev val
  • §5 Fastställande av dagordning
  • §6 Fyllnadsval 1 styrelseledamot och 2 suppleanter
  • §7 Mötet avslutas

Vid det ordinarie årsmötet 28 april beslöts att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

På årsmötet valdes 4 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Årsmötet beslöt att  komplettera styrelsen vid ett Extra årsmöte efter det att lokalföreningarna haft sina årsmöten.

Valda vid årsmötet:

Christina Liffner, Carola Bengtsson, Gabriella Granbom och Emma Vingqvist,med Susann Söderberg som suppleant.

Förslag till val vid det Extra årsmötet:

Renee Johansson som ledamot samt  Ilina Andersson och Veronica Lilja som suppleanter.

För att delta i det Extra årsmötet anmäler du dig via Min sida

https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/loggain

Frågor om årsmötet ställs till Christina Liffner på ordf@endometriosforeniingen.com

Frågor om anmälan ställs till Louise på Louise@endometriosförenngen.com

Välkommen!

Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige